ADRA Polska

ADRA Global Education Report: 258 mln dzieci na świecie nie wróci dziś do szkoły

 1. /
 2. Blog
 3. /
 4. Pomoc dla Afryki
 5. /
 6. Pomoc dzieciom w Kenii
 7. /
 8. ADRA Global Education Report:...
ADRA Global Education Dzieci w Afryce

Miliony dzieci na świecie – głównie dziewczęta oraz najmłodsi urodzeni w strefach konfliktów lub w krajach dotkniętych ubóstwem – nigdy nie będą miały szansy na zdobycie jakiegokolwiek wykształcenia. Sytuację i tak już dramatyczną pogorszyła dodatkowo pandemia COVID-19. Trwająca od półtora roku ogólnoświatowa epidemia odpowiedzialna jest za największe zakłócenia w edukacji w historii. Tylko w poprzednim roku całkowitych lub częściowych przerw w dostępie do nauki doświadczyło prawie 1,6 miliarda osób uczących się w ponad 190 krajach, na wszystkich kontynentach. Jeżeli nie zajmiemy się tym w trybie pilnym, skutki będą miały charakter pokoleniowy i mogą zaprzepaścić dziesięciolecia postępu. W jaki sposób możemy odwrócić negatywny trend?  

Szkoła jako nośnik zmiany

System szkolnictwa jest zdaniem niektórych badaczy mało skutecznym narzędziem wyrównywania nierówności społecznych. Zbigniew Kwieciński [1] uważa, że szkoła jest instrumentem utrwalania różnic w poziomie osiągnięć szkolnych dzieci, różnic będących pochodną warunków domu rodzinnego. W ADRA inaczej podchodzimy do tej kwestii.  

Instytucja szkoły może nie jest idealną odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego świata, stanowi jednak najlepszą formę wyrównywania szans edukacyjnych w krajach o niskich bądź średnich dochodach. Różnice te nie wynikają jedynie „z tego, co dzieci wynoszą z domu”. Są również pochodną barier społecznych i kulturowych, które w niektórych miejscach na świecie zakorzenione są tak silnie, że uniemożliwiają im uczęszczanie do szkoły. 

Bieda oraz czynniki kulturowe - kilka słów o nierównościach

Niepełnosprawność, urodzenie się dziewczynką w silnie patriarchalnym społeczeństwie, przynależność do grupy tubylczej lub mniejszości etnicznej – to tylko niektóre z czynników prowadzących do całkowitego wykluczenia dziecka z możliwości zdobycia wykształcenia. Piętno rodziców i społeczności, często tworzą bariery dla formalnej edukacji w tych grupach.   

Dla przykładu: w Afryce Subsaharyjskiej, ponad połowa dziewcząt – 54 procent – nie ukończy nauki w szkole podstawowej. W Czadzie, 90 procent wszystkich dziewcząt w wieku 15-19 lat nie ukończyło szkoły podstawowej. W Burkina Faso nie zrobiło tego 80 procent. W Azji Południowej, ponad 40 procent dziewcząt w wieku 15-19 lat, które pochodzą z ubogich gospodarstw domowych, nigdy nie zakończyło pierwszej klasy, a tylko jedna na cztery zakończyła klasę piątą. Po szkole podstawowej, udział dziewcząt w szkolnictwie spada dalej – tylko 17 procent dziewcząt w Afryce kontynuuje naukę w szkole średniej. W Kambodży tylko 12 procent dziewcząt zapisało się do szkoły średniej. W Laosie, mniej niż jedna dziewczynka na cztery [2].   

W pozostałych krajach (w tym również Polsce) wśród zjawisk generujących wykluczenie społeczne najczęściej wskazuje się na biedę. Jak twierdzi Andrzej Czerkawski [3]:  

Powoduje (ona) deprywację ludzkich potrzeb, utrudniając bądź uniemożliwiając uczestniczenie w życiu w wymiarze psychicznym i społecznym poprzez:  

— ryzyko zaburzenia życia w wymiarze emocjonalnym;  
— niemożność pełnienia ról społecznych;   
— ubogość więzi i sieci społecznych;  
— niemożność korzystania z praw i wywiązywania się z obowiązków obywatelskich;  
— kumulowanie się problemów życiowych.  
 
Bieda w szczególny sposób dotyka dzieci i młodzież. Wzrastanie w rodzinie dotkniętej ubóstwem pomimo wsparcia ze strony instytucji pomocowych radykalnie obniża możliwości startu życiowego jednostki i może generować „wyuczoną bezradność”, minimalizując oczekiwania i aspiracje życiowe. 

Spotkanie z nauczycielami | Źródło: ADRA Africa Regional

Jak odwrócić negatywne trendy?

W dynamikę zmian wpisuje się doświadczana obecnie przez ludzi na całym świecie pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2. Wprowadzenie licznych ograniczeń i czasowa całkowita izolacja społeczna zaowocowały licznymi kryzysami i doświadczeniami traumatogennymi, których konsekwencje odczuwane są przez wszystkich ludzi na całym świecie bez względu na wiek, płeć, kolor skóry, status społeczny czy pochodzenie. 

Aby odwrócić negatywne tendencje i skutki pandemii w zakresie dostępu do edukacji, ADRA proponuje skupić się na czterech głównych obszarach, które szeroko wyjaśnia raport ADRA Global Education: 

 1. Finansowanie edukacji; 
 2. Włączenie do edukacji; 
 3. Jakość i utrzymanie edukacji;
 4. Edukacja w czasie kryzysu. 

Opisaliśmy je pokrótce w naszym artykule z okazji Międzynarodowego Dnia Edukacji.  

Ponadto ADRA Polska udostępniła niedawno możliwość zapewnienia dostępu do edukacji kenijskim sierotom oraz żyjącym w skrajnym ubóstwie dzieciom z Bangladeszu poprzez adopcję na odległość 

Każdy z nas może stać się rodzicem dla kenijskiego dziecka oraz pomóc wyjść ze skrajnej biedy dziecku z Bangladeszu, adoptując je na odległość i zapewniając mu edukację oraz posiłek. Nasz program to nie tylko doraźna pomoc. To krok ku zatrzymaniu błędnego koła głodu, ubóstwa i beznadziei. To podarowanie najlepszego narzędzia do wyjścia ze skrajnej biedy – edukacji. 

Przypisy:

[1] Zbigniew Kwieciński, Cztery i pół: preliminaria – liminaria – varia (2011).
[2] Małgorzata Juchniewicz, Stan edukacji dziewcząt i kobiet na świecie (cz. I). 
[3] Andrzej Czerkawski, Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie (2012).

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.