ADRA Polska

Międzynarodowy Dzień Edukacji 2021 - raport ADRA Global Education

 1. /
 2. Blog
 3. /
 4. Pomoc ludziom w potrzebie
 5. /
 6. Międzynarodowy Dzień Edukacji 2021...

W ADRA nie zgadzamy się z prognozą, że kolejne 24 miliony dzieci i młodych ludzi będzie zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki z powodu zakłóceń spowodowanych pandemią Covid-19. było 258 milionów uczniów w wieku szkolnym bez dostępu do edukacji.

Zespoły ADRA wraz z partnerami, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim dzieciom na całym świecie wysokiej jakości edukację. Ale nasze wysiłki po prostu nie wystarczą. Każde dziecko, W każdym miejscu. W szkole jest pilnym wezwaniem do wszystkich zainteresowanych tematem edukacji w wymiarze globalnym. Wzywamy rządy, decydentów, osoby sprawujące władzę, organizacje dysponujące odpowiednimi środkami, organizacje pozarządowe, wspólnoty wyznaniowe i wszystkich innych, do wspólnego zajęcia się skutkami pandemii jako jedna globalna społeczność  w sposób, który umożliwi wszystkim uczniom kontynuowanie edukacji w 2021 roku i później.

Ryzyko "zniszczenia" sukcesu osiągniętego w ciągu ostatnich trzech dekad

W ciągu ostatnich trzech dekad świat doświadczył niezwykłego okresu postępu:

 • Śmiertelność dzieci spadła z 12,5 mln do 5,3 mln dzieci rocznie.
 • Średnia długość życia wzrosła z 64 do 73 lat.
 • Produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca wzrósł o 50%.
 • Skrajne ubóstwo zmniejszyło się z 36% ludności świata do zaledwie 10%.

Takim rezultatom towarzyszyła globalna rewolucja edukacyjna. Wraz z rosnącym uznaniem społecznych i indywidualnych korzyści płynących z edukacji, finansowanie przez rząd i zapotrzebowanie gospodarstw domowych na edukację szybko się zwiększyło:

 • Liczba dzieci pozaszkolnych drastycznie spadła z 372 milionów w 1990 roku do 258 milionów w 2018 roku.
 • W tym samym okresie analfabetyzm spadł z jednej na cztery osoby na świecie do mniej niż jednej na siedem.
 • Liczba dziewcząt nie uczęszczających do szkoły spadła o połowę, eliminując tym samym dysproporcje pomiędzy dziewczętami i chłopcami w tym obszarze.

Ostatnio jednak postępy w zapewnianiu wszystkim dzieciom wysokiej jakości edukacji utknęły w martwym punkcie. Od 2015 roku liczba dzieci pozaszkolnych wyniosła około 258 milionów. 258 milionów osób to łączna liczba ludności mieszkającej w czterech największych krajach UE razem (Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania). Głębsze analizy pokazują, że liczba dzieci pozaszkolnych w wieku podstawowym utrzymuje się na stałym poziomie od ponad dziesięciu lat. Potem przyszła pandemia…

Najbardziej bezbronni są zawsze najbardziej narażeni

Pandemia koronawirusa jest odpowiedzialna za największe w historii zaburzenia w edukacji, dotykające prawie 1,6 miliarda uczniów w ponad 190 krajach na wszystkich kontynentach. Jeżeli nie zajmiemy się tym w trybie pilnym, skutki będą miały charakter pokoleniowy i mogą odwrócić dziesięciolecia postępu.

Najbardziej ucierpią na tym najbardziej bezbronni. Prawie 24 mln dodatkowych uczniów jest zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki lub brakiem dostępu do edukacji w 2021 r., tylko ze względu na skutki gospodarcze pandemii COVID-19. 24 mln osób to całkowita liczba osób mieszkających w dziewięciu najmniejszych krajach UE (Malta, Cypr, Estonia, Łotwa, Słowenia, Litwa, Chorwacja, Irlandia i Słowacja).

ADRA Global Education. Wyzwania a możliwe rozwiązania

Aby odwrócić negatywne tendencje i skutki pandemii w zakresie dostępu do edukacji, ADRA proponuje skupić się na czterech głównych obszarach, które szeroko wyjaśnia raport ADRA Global Education:

 1. Finansowanie edukacji
 2. Włączenie do edukacji
 3. Jakość i utrzymanie edukacji
 4. Edukacja w czasie kryzysu

1. Finansowanie edukacji

Wyzwanie:

Wpływ pandemii na gospodarkę światową polega na zaostrzeniu budżetów rządowych. Pomoc na edukację ma spaść o 2 mld USD, co stanowi 12% spadek w stosunku do rekordowego poziomu w 2018 roku. Poziom pomocy przed pandemią ma się poprawić dopiero w 2024 r. Doprowadzi to do zwiększenia presji na kraje o niskich i średnich dochodach, które stoją w obliczu podwójnego wyzwania, jakim są gwałtownie rosnące potrzeby i zmniejszone zasoby gospodarcze.

Możliwe rozwiązania:

– Większa mobilizacja środków krajowych na edukację (zapewnienie zgodności wydatków z minimalnymi poziomami finansowania: 4% – 6% PKB i 15% – 20% wydatków rządowych).

– Zwiększenie pomocy na edukację (podniesienie pomocy do 0,7% dochodu narodowego brutto i przeznaczenie co najmniej 10% na edukację).

– Zmniejszenie kosztów transerów pieniężnych w celu zwiększenia wydatków gospodarstwa domowego na edukację.

– Ograniczenie unikania opodatkowania przez duże przedsiębiorstwa międzynarodowe i osoby fizyczne o wysokim poziomie zamożności netto w celu zwiększenia dostępnych zasobów krajowych na edukację.

2. Włączenie do edukacji

Wyzwanie:

Dzieci najbardziej narażone na wykluczenie z edukacji pochodzą z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze względu na ubóstwo, język, lokalizację, płeć i pochodzenie etniczne.

Możliwe rozwiązania:

– Rzucanie wyzwania normom i zachowaniom społecznym:

     lokalne i globalne działania na rzecz uczestnictwa w edukacji, jak również zwalczanie negatywnych postaw, stygmatyzacji i przemocy.

     promowanie planowania edukacji uwzględniającego aspekt płci.

     ustanowić i wprowadzić w życie sprawiedliwe prawa i zasady:

     zaangażowanie się w międzynarodowe ramy promujące rozwój uwzględniający niepełnosprawność.

–  Poprawa danych dotyczących dzieci żyjących z niepełnosprawnością.

–  Opracowywanie polityki edukacyjnej sprzyjającej włączeniu społecznemu (w tym lepsze szkolenie nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego, programy nauczania uwzględniające kwestie włączenia społecznego i budowanie bardziej dostępnych obiektów szkolnych).

3. Jakość i utrzymanie edukacji

Wyzwanie:

Szacuje się, że 274 mln dzieci uczęszczających do szkoły nie uczy się podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia produktywnego i zdrowego życia. Połowa dzieci w szkole podstawowej nie uczy się umiejętności takich jak: czytanie, pisanie i liczenie, a trzy czwarte uczniów szkół średnich nie nabywa umiejętności na poziomie szkoły średniej. Problem ten pogłębia się jeszcze bardziej, gdy jakość kształcenia jest niska, wzrasta odsetek osób przedwcześnie kończących naukę.

Możliwe rozwiązania:

– Poprawa efektów uczenia się poprzez:

     wdrożenie techniki nauczania i uczenia się z udziałem społecznym.

     zwiększanie jakości i ilości nauczycieli.

     wdrożenie lepszych narzędzi do pomiaru efektów uczenia się.

     angażowania nauczycieli w efektywny dialog polityczny.

– Wdrożenie lepszych narzędzi do pomiaru efektów uczenia się:

     poprawa efektów uczenia się.

     poprawa infrastruktury szkolnej.

     poprawa integracji.

4. Edukacja w czasie kryzysu

Wyzwanie: 

Przed pandemią 104 miliony dzieci w wieku od 5 do 17 lat były pozbawione edukacji z powodu konfliktów i kryzysów spowodowanych klęskami żywiołowymi. W czasie pandemii liczba ta gwałtownie wzrosła, ucierpiało 1,6 miliarda uczniów, w tym 99% wszystkich uczniów w krajach o niższych i średnich dochodach. Ale w miarę jak COVID-19 zaczął się rozprzestrzeniać, liczba ta wzrosła wykładniczo.

Możliwe rozwiązania:

–  Reakcja na kryzys

     kraje podatne na katastrofy i dotknięte konfliktem powinny uwzględniać kryzys w swoich długoterminowych planach edukacyjnych.

     dzieci-uchodźcy są włączeni do krajowych systemów edukacyjnych.

     edukacja nie jest pierwszą ofiarą kryzysu. Kraje będące donatorami powinny zapewnić elastyczne i przyspieszone finansowanie w czasach kryzysu, przeznaczone na edukację.

    w miarę jak rządy formułują swoje plany ponownego otwarcia szkół, bezpieczeństwo dla wszystkich i integracja powinny być względami niepodważalnymi.

Raport ADRA Global Education

Aby zapoznać się z pełnym raportem ADRA Global Education i argumentami stojącymi za każdym proponowanym działaniem na rzecz rozwiązania problemu, zachęcamy do zapoznania się z nim tutaj.

Międzynarodowy Dzień Edukacji Raport ADRA Global Education
Międzynarodowy Dzień Edukacji Raport ADRA Global Education
Międzynarodowy Dzień Edukacji Raport ADRA Global Education
Międzynarodowy Dzień Edukacji Raport ADRA Global Education
Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.