ADRA Polska

Edukacja międzykulturowa młodzieży

Przyszłość świata jest w rękach młodzieży

Erasmus+ to ogromne możliwości!

Przezwyciężyć bariery, pokonać stereotypy i uprzedzenia panujące wśród młodych ludzi, rozwijać w nich poczucie solidarności i tolerancji – taki jest cel organizowanych przez nas wymian młodzieżowych współfinansowanych w ramach programów Erasmus+. 

Poznawanie innych kultur, to także doskonały sposób na promocję międzynarodowego zrozumienia i pokoju. 

Dzięki Fundacji ADRA setki młodych ludzi wyrasta na osoby świadome i aktywnie zaangażowane w rozwój swoich społeczności.

Nasze programy aktywizują młodzież

ADRA Polska, to organizacja o szerokim zasięgu działania. Jednym
z naszych kierunków działalności jest realizacja projektu wymian młodzieżowych, finansowanych dzięki funduszom pochodzącym
z programu Erasmus+. 

Dzięki wsparciu Erasmus+, młodzi ludzie w przedziale wiekowym
13–30 lat mają niezwykłą możliwość angażowania się w różnorodne aktywności, które pozwalają im na realizację osobistych pasji, rozwijanie istotnych umiejętności oraz zdobywanie cennych doświadczeń. To połączenie edukacyjnej przygody, nietradycyjnych metod nauki i międzykulturowej wymiany przyczynia się do ich wszechstronnego rozwoju.

W ramach programu Erasmus+, młodzież ma szansę uczestniczyć
w międzynarodowych wymianach, co umożliwia grupom, składającym się z co najmniej pięciu osób, odwiedziny u rówieśników z innych krajów – w tym przynajmniej jeden kraj uczestniczący musi być członkiem Unii Europejskiej. Uczestnicy wymiany współpracują wspólnie korzystając z programu edukacyjnego, który może koncentrować się na takich dziedzinach jak sztuka, kultura, historia, ekologia czy zdrowie. 

Wymiana ta sprzyja nauce poprzez doświadczenie, gdzie uczestnicy uczą się od siebie nawzajem, rozwijają przedsiębiorczość i kreatywność oraz wzmacniają swoje poczucie europejskiego obywatelstwa, co jest szczególnie cenne w kontekście budowania zjednoczonej i solidarnej Europy.

Poruszamy problemy społeczne

Współpracujemy z międzynarodowymi partnerami nad inicjatywami, które skupiają się na kluczowych kwestiach społecznych. Nasze działania obejmują różnorodne tematy, a jednym z ważniejszych przykładów jest wykorzystanie dziennikarstwa obywatelskiego jako efektywnego instrumentu do komunikowania istotnych zagadnień,
w tym również tych dotyczących młodych ludzi.

W ramach naszych projektów, organizujemy warsztaty, podczas których przekazujemy uczestnikom cenne informacje i rozwijamy ich zdolności praktyczne. Celem tych sesji jest wyposażenie ich
w narzędzia niezbędne do efektywnej komunikacji i konstruktywnego wyrażania swoich poglądów w sferze publicznej. Wierzymy, że dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnościom, uczestnicy będą w stanie
w przyszłości przyczynić się do tworzenia bardziej otwartego społeczeństwa, gdzie debata publiczna jest zasilana różnorodnymi perspektywami i gdzie każdy głos ma szansę być usłyszanym.

Nasze działania edukacyjne kładą szczególny nacisk na krytyczne myślenie i odpowiedzialność społeczną, co ma na celu zachęcenie osób biorących udział w zajęciach do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz do budowania dialogu między różnymi grupami społecznymi. Wspieramy ich w rozwoju kompetencji cyfrowych
i medialnych, aby mogli skutecznie korzystać z nowoczesnych platform komunikacyjnych i mediów społecznościowych w celu promowania ważnych inicjatyw i wprowadzania pozytywnych zmian
w społeczeństwie.

Dzięki udziale w naszych programach zdobywasz nowe doświadczenie

Realizowany w 2023 roku projekt „Woda – to ja!” ukierunkowany był na istotne wyzwanie, jakim jest zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej w różnych regionach Europy. Inicjatywa ta miała na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem wody pitnej, identyfikację zagrożeń wynikających z obecności szkodliwych pierwiastków w wodzie oraz promocję skutecznych metod konsumpcji i ochrony zasobów wodnych. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w serii seminariów edukacyjnych, które odbyły się w centrum ekologicznym Hidropolis we Wrocławiu, gdzie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o kwestiach środowiskowych.

Projekt zebrał grupę 20 młodych ludzi z Polski, Rumunii, Litwy i Hiszpanii, którzy dzięki wymianie międzykulturowej mieli możliwość nauki, wymiany doświadczeń oraz rozwijania kompetencji społecznych.

Młodzież intensywnie włączyła się w projekt, co pozwoliło na interakcję międzykulturową, wymianę doświadczeń oraz rozwój umiejętności społecznych, co jest niezmiernie ważne w kontekście budowania świadomości ekologicznej i działania na rzecz ochrony środowiska.

W dniach 9-15 września 2023 r. w Ustce zrealizowano projekt skupiający 30 specjalistów w dziedzinie pracy z młodzieżą z sześciu krajów: Polski, Turcji, Niemiec, Hiszpanii, Armenii oraz Ukrainy. Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń na temat współczesnych wyzwań migracyjnych. Uczestnicy projektu skupili się na analizie historycznych procesów migracji, rozpatrywaniu aktualnych problemów migracyjnych, oraz opracowywaniu strategii i narzędzi dla praktyków pracy z młodzieżą. Istotnym elementem programu była promocja aktywności obywatelskiej i społecznej wśród migrantów oraz integracja ich w życie publiczne. Projekt zakładał także przezwyciężanie problemów i stereotypów związanych z migracją poprzez refleksję i edukację, wzmacniając przy tym umiejętności uczestników w zakresie uczenia się pozaformalnego. W efekcie, specjaliści zyskali możliwość rozwijania swoich kompetencji oraz udoskonalania metod pracy, co sprzyja integracji migrantów i ich zaangażowaniu w różnorodne aspekty życia społecznego.

Wymiana młodzieży została współzrealizowana z organizacjami z 5 krajów – ,,Generation of changes” z Ukrainy, ,,Associazione di Promozione Sociale Young Effect” z Włoch, ,,Youth for Peace and Equality” z Gruzji, ,,Young Leaders” z Czech oraz ,,Asset Based Community Development Innovation Center” z Armenii. Adresatami wymiany była grupa 36 osób (w wieku 19-25 lat) z tychże krajów, a głównym tematem był rozwiązywanie konfliktów. Celem zajęć było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, które pozwoliły im lepiej zrozumieć i radzić sobie z konfliktami w różnych kontekstach ich życia. Program wymiany, który został skonstruowany wspólnie (przez uczestników),i był bardzo różnorodny  – od warsztatów pokazujących jak analizować dyskursy i narracje obecne zawsze wokół konfliktów (prowadzonych przez uczestniczkę z Gruzji), przez sesję filmową dotyczącą filmów dokumentalnych o tematyce konfliktów (prowadzoną przez uczestniczkę z Włoch), aż po gry i symulacje mające na celu przećwiczenie rozwiązywania konfliktów i nauczenie się radzić sobie ze stresem oraz z formułowaniem krytyki w sposób konstruktywny. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymali certyfikat Youthpass.

Projekt „Social media for positive change” współfinansowany z programu Erasmus+ , w którym wzięli udział uczestnicy z 8 krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Hiszpania i Włochy, został zrealizowany przy współpracy z organizacjami Asociatia Tinerilor Cu Initiativa Civica, VsI Inovaciju biuras, Institute Perspectives, Taller d’Art, Cultura i Creació, AUTONOMIA E DESCOBERTA CRL, NEANIKOI ORIZONTES M.K.O., EURO SUD, Regionalas attistibas un socialo iniciativu organizacija „Perspektiva”. Podczas tygodniowego szkolenia w Wiśle pracownicy młodzieżowi nabrali wiedzy i umiejętności jak bardziej efektywnie wykorzystać media społecznościowe w pracy w organizacji non-profit, zaplanować, wdrożyć i ocenić kampanię w mediach społecznościowych oraz tworzyć interesujące i angażujące młodzież treści.

Program został sfinansowany w ramach programu Erasmus+, a współzrealizowany z organizacjami z 5 krajów:

  • Yes Theatre z Palestyny,

  • Generation for Change z Ukrainy,

  • LUNEnuove Cooperativa Sociale z Włoch,

  • Bait Al-Hikmah Foundation for Youth z Jordanii,

  • Theatre Studio Yorick z Łotwy.

Adresatami treningu EMT była grupa 24 osób pracujących z młodzieżą (tak zwanych youth workers) z tychże krajów, a głównym tematem była praca z osobami pochodzącymi z mniejszości metodami teatralnymi. Podczas treningu uczestnicy poznali różnorakie metody pracy z młodzieżą z zakresu technik teatralnych – na przykład teatr uciśnionych, teatr psychologiczny, teatr oparty na improwizacji. Dodatkowo, uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad problemami, wyzwaniami i sukcesami, jakie może nieść ze sobą praca osoby pracującej na co dzień z młodzieżą. Mieli okazję wymienić dobre praktyki i doświadczenia. Głęboko przeanalizowana została również tematyka samych mniejszości wraz z przykładami. Organizacje z uczestniczących krajów podzieliły się specyfiką mniejszości, z jakimi pracują na co dzień – np. mniejszości narodowe, uchodźcy, osoby niepełnosprawne. Co więcej, podczas treningu uczestnicy poznali wzajemnie swoją kulturę i zwyczaje, dzięki braniu udziału w tak zwanych wieczorach kulturowych. Dodatkowo, jednym z elementów treningu była też wizyta w Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, gdzie uczestnicy wspólnie przeprowadzili warsztaty teatralne dla uczniów.

Przeczytaj więcej o zrealizowanych przez nas programach w ramach Erasmus+

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.