ADRA Polska

Cash for rent, czyli bezpieczny azyl i pomoc w usamodzielnieniu się

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Ukrainy
  5. /
  6. Cash for rent, czyli...
Cash for rent

ADRA Polska dzięki wsparciu organizacji HIAS realizuje obecnie program Cash for Rent, dzięki któremu rodziny uciekające przed wojną w Ukrainie, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, mogą otrzymać wsparcie pieniężne na wynajem mieszkania przez 3 miesiące. Do tej pory objęliśmy wsparciem 1642 osób, którym wyplaciliśmy łącznie 1 784 000 . Nabór do programu został już zakończony. Kim są uchodźcy w Polsce? Jakie mają potrzeby oraz w jaki sposób realizowane jest wsparcie finansowe? Dowiecie się, czytając niniejszy artykuł. 

Kim są uchodźcy w Polsce?

Jak wynika z raportu EWL „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii”: „w odróżnieniu od fal uchodźców z Syrii, uchodźcy z Ukrainy to przede wszystkim dobrze wykształcone kobiety z dziećmi. Większość z nich deklaruje, że pobyt w Polsce jest jedynie czasowy i wrócą do ojczyzny po ustaniu walk. Cechują się dużą samodzielnością i przedsiębiorczością – zdecydowana większość poszukuje pracy jako źródła utrzymania, część utrzymuje się dzięki środkom własnym. Są również tacy, którzy z obawy przez wojną wyjechali nie mając ze sobą nic. Takim ludziom w szczególności należy się wsparcie.  

Polska z racji długiej granicy z Ukrainą, bliskości kulturowej oraz licznej grupy przebywających tu już wcześniej ukraińskich migrantów zarobkowych stała się głównym miejscem, do którego zmierzali uchodźcy. Istnieje zatem ogromna potrzeba ich integracji ze społeczeństwem polskim, aby jak najszybciej stanęli na własne nogi, stanowili sami o sobie i poczuli się równoprawnymi członkami społeczeństwa, ponieważ nie sposób przewidzieć jak długo będzie trwać wojna za naszą wschodnią granicą. 

Jakie są ich potrzeby?

Kompleksowe wsparcie, włączenie ekonomiczne i integracja społeczna to najważniejsze potrzeby migrantów przebywających w naszym kraju. Podczas gdy cześć z tych zadań możliwa jest m.in. dzięki Centrom Integracyjnych dla Cudzoziemców, największym palącym problemem obecnie jest znalezienie zakwaterowania dla rodzin. 

Choć trwa dziesiąty miesiąc od wybuchu wojny w Ukrainie, brakuje rozwiązań na skalę systemową, które zapewniłyby uchodźcom wojennym dostęp do mieszkań. Osoby z doświadczeniem migracyjnym potrzebują bezpiecznego schronienia, a co za tym idzie względnego poczucia stabilizacji.  

W miastach z kolei brakuje lokali komunalnych, aby system usług publicznych przyjął i należycie obsłużył nowych użytkowników. Co gorsza, tych deficytów nie da się wyeliminować w krótkim czasie, nawet gdyby się miało do dyspozycji duże zasoby finansowe.  

Jednym z rozwiązań, które stosowane są przez organizacje humanitarne na całym święcie jest wypłata środków na wynajem mieszkań (ang. Cash for Rent).  

Program cash for rent
Program cash for rent

Cash for rent = wsparcie finansowe dla uchodźców przy wynajmowaniu mieszkania

Cash for rent  jest to projekt, w którym beneficjenci, uchodźcy z Ukrainy otrzymują wsparcie pieniężne na wynajem mieszkania przez 3 miesiące. Jego celem jest pomoc w usamodzielnieniu się poprzez pomoc w uzyskaniu schronienia. 

Nabór do programu, który obsługiwał nasz zespół ds. bezpośredniego wsparcia, trwał od 14 listopada do 20 grudnia 2022 roku. Gospodarstwo domowe lub osoba musiały spełnić kryteria takie jak: 

  • Posiadają co najmniej 18 lat 
  • Znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy 
  • Wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 24 stycznia 2022 roku 
  • Spełniają jeden z poniższych warunków: 

1) posiadają zezwolenie na pobyt na podstawie Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

2) posiadają status uchodźcy lub została im przyznana ochrona uzupełniająca przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

3) są w trakcie postępowania o przyznanie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski. 

Spełnienie powyższych warunków uprawniało osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym do złożenia wniosku o pomoc w ramach Cash for Rent i rozpatrzenie sytuacji życiowej na posiedzeniu Komisji. 

Po otrzymaniu wniosku, komisja oceniająca dokumentację i sytuację życiową danej rodziny podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy. Dodatkowo pomoc przyznana jest pod warunkiem podjęcia działań w ramach Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) – jest to swoistego rodzaju kontrakt mający na celu wsparcie beneficjenta w integracji ze społeczeństwem polskim pomagający w usamodzielnieniu się (np. podniesienie kompetencji językowych potrzebnych do pracy w Polsce – np. nauka języka polskiego). 

Programem Cash for Rent realizowanym przez Fundację ADRA Polska objętych zostało ponad 1642 osób, którym wypłacono łącznie 1 784 000 PLN na wynajęcie mieszkania, a tym samym zapewnienie bezpiecznego azylu (stan na 11-01-2023). Warto wspomnieć, że osoby te są rozlokowane na terytorium całego kraju, co sprawia, że pieniądze wydawane są rozsądnie i efektywnie (poza większymi aglomeracjami miejskimi koszty utrzymania są mniejsze). 

Galeria zdjęć

Skąd pochodziły środki na wsparcie finansowe osób uciekających przez wojną?

Środki wypłacone w ramach programu pochodzą od HIAS. Jest to organizacja o światowym zasięgu wspierająca uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny z powodu tego, kim są, w tym mniejszości etnicznych, religijnych i seksualnych. Od ponad 130 lat HIAS pomaga uchodźcom odbudować ich życie w bezpieczeństwie i z zachowaniem godności. 

Od początku rosyjskiej inwazji HIAS odpowiada na kryzys, monitorując sytuację w Ukrainie i w krajach sąsiednich oraz oferując pomoc humanitarną ukraińskim uchodźcom w kilku krajach oraz wewnętrznym przesiedleńcom na Ukrainie.  

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content