Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

FUNDACJA ADRA POLSKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, KRS: 0000342704, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „ADO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuje następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy darowizny na rzecz ADO (dalej: Umowa) oraz obowiązków prawnych związanych z jej zawarciem. Pani/Pana dane osobowe będą też przetwarzane na potrzeby przesłania przez ADO podziękowania za uczynioną darowiznę w formie listu oraz mogą być wykorzystywane w celu informowania o kolejnych zbiórkach organizowanych przez ADO – w tym przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes ADO polegający na budowaniu pozytywnego wizerunku ADO oraz informowaniu o działalności ADO za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dane mogą być przetwarzane także w celu obrony przez ADO przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez ADO ewentualnych roszczeń z Umowy – w tym zakresie przetwarzanie danych również stanowi realizację uzasadnionego interesu ADO, polegającego na możliwości obrony/wykazania  swoich racji w razie ewentualnego sporu.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla ADO usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowości.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO, gdy:

  1. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  2. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z Umowy, wynikającego z odpowiedniego przepisu prawa, z zastrzeżeniem, iż dane niezbędne do informowania Pani/Pana o działalności ADO  będą przechowywane, aż do momentu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@adra.pl

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.