Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

ADRA pomaga kobietom i dzieciom w Gruzji

Projekt realizowany przez ADRA Polska i ADRA Gruzja ma na celu pomoc kobietom i dzieciom w Gruzji (w małych domach dziecka, schroniskach dla ofiar przemocy oraz centrach dziennego pobytu) poprzez zapewnienie dwóch kluczowych form wsparcia: zapewnienie godnych warunków fizycznych poprzez remonty i doposażenie ośrodków oraz odpowiedniego wsparcia i pomocy ze strony ich opiekunów poprzez szkolenia dla kadry.

Pomoc kobietom i dzieciom w Gruzji – na czym ma polegać?

Celem ogólnym projektu jest: stworzenie bezpiecznego i właściwego środowiska życia dla osób wykluczonych społecznie i ekonomicznie.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są: dzieci ze środowisk ekonomicznie słabszych i biednych domów, które są pod opieką państwa oraz kobiety uciekające przed przemocą domową.

Beneficjenci projektu, czyli siedmiu centrów trafili tam ze względu na swą bardzo trudną sytuację życiową. Są to dzieci – sieroty ( trafiające tam z powodów społecznych), ofiary przemocy domowej, często także dzieci, które mają za sobą przeszłość w życiu na ulicy.

Poprawa warunków życia i przebywania w ośrodkach, oraz podniesienie kompetencji zajmującej się nimi, dotknie bezpośrednio 107 osób: 61 dzieci uczęszczających do ośrodków pobytu dziennego w Rustavi i Tbilisi, oraz 46 beneficjentów mieszkających w 5 ośrodkach (w tym 3 matki oraz łącznie 43 dzieci): w Norio, Khashuri i Gori. Swą pracę skierowaną do kobiet i dzieci prowadzą od 2005, niektóre od 2008 i nieustannie ponoszą trud w poszukiwaniu środków na prowadzenie swej działalności.

Partnerstwo

Po dokładnym sprawdzeniu ADRA Polska współpracując z ADRA Gruzja uznały, iż wszystkie te podmioty są wiarygodnymi i zasługującymi na wsparcie instytucjami, z którego skorzystają ich beneficjenci.

Opiekunowie w ośrodkach, którzy wezmą udział w treningu, to wieloletni pracownicy ośrodków. Wspólnie wybrali tematy szkoleń:

  •  Wsparcie psychospołeczne dla dzieci, które są ofiarami przemocy domowej;
  •  Tendencje samobójcze i samobójstwa;
  •  Edukacja seksualna młodzieży;
  •  Pierwsza Pomoc;
  •  Zaburzenia komunikacyjne u dzieci.

Jak wspomniana pomoc kobietom i dzieciom w Gruzji ma zmienić ich życie?

Projekt nastawiony jest na trwałą zmianę warunków życia beneficjentów. Objęcie treningami pracowników ośrodków, pozwoli im na zapewnienie wyższej jakości i pełniejszego wsparcia dla beneficjentów, również po zakończeniu projektu. Ponadto, prace infrastrukturalne i konserwatorskie będą prowadzone w taki sposób, aby beneficjenci ośrodków poczuli jakościową zmianę warunków życia i wyższą jakości pomocy.

Specjalista ds. przetargu będzie odpowiedzialny za to, by wybrać surowce, sprzęt i meble dobrej jakości, a osoby monitorujące prace na miejscu – aby wszelkie prace zostały wykonane fachowo i solidnie. To wszystko pozwoli zapewnić długotrwałe polepszenie sytuacji beneficjentów ośrodków – zarówno w zakresie opieki fizycznej jak i emocjonalnej.

Projekt „Wsparcie i poprawa warunków życia dzieci i kobiet – grup defaworyzowanych w Gruzji” współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.