Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Projekt Polskiej Pomocy Rozwojowej w Gruzji

“Wsparcie i poprawa warunków życia dzieci i kobiet – grup defaworyzowanych w Gruzji”

Projekt realizowany przez ADRA Polska i ADRA Gruzja ma na celu polepszanie sytuacji dzieci i kobiet w 7 ośrodkach pomocy w Gruzji (w małych domach dziecka, schroniskach dla ofiar przemocy oraz centrach dziennego pobytu) poprzez zapewnienie dwóch kluczowych form wsparcia: zapewnienie godnych warunków fizycznych poprzez remonty i doposażenie ośrodków oraz odpowiedniego wsparcia i pomocy ze strony ich opiekunów poprzez szkolenia dla kadry. Celem ogólnym projektu jest stworzenie bezpiecznego i właściwego środowiska życia dla osób wykluczonych społecznie i ekonomicznie.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są dzieci ze środowisk ekonomicznie słabszych i biednych domów, które są pod opieką państwa oraz kobiety uciekające przed przemocą domową.Poprawa warunków życia i przebywania w ośrodkach, oraz podniesienie kompetencji zajmującej się nimi, dotknie bezpośrednio 107 osób: 61 dzieci uczęszczających do ośrodków pobytu dziennego w Rustavi i Tbilisi, oraz 46 beneficjentów mieszkających w 5 ośrodkach (w tym 3 matki oraz łącznie 43 dzieci): w Norio, Khashuri i Gori. Swą pracę skierowaną do kobiet i dzieci prowadzą od 2005, niektóre od 2008 i nieustannie ponoszą trud w poszukiwaniu środków na prowadzenie swej działalności. Beneficjenci projektu – beneficjenci owych 7 centrów trafili tam ze względu na swą bardzo trudną sytuację życiową. Są to dzieci – sieroty (głównie z powodów społecznych), ofiary przemocy domowej, często także dzieci, które mają za sobą przeszłość w życiu na ulicy. ADRA Polska współpracując z ADRA Gruzja uznały, iż wszystkie te podmioty są wiarygodnymi i zasługującymi na wsparcie instytucjami, z którego skorzystają ich beneficjenci.

Opiekunowie w ośrodkach, którzy wezmą udział w treningu, to wieloletni pracownicy ośrodków. Wspólnie wybrali tematy szkoleń:

  •  Wsparcie psychospołeczne dla dzieci, które są ofiarami przemocy domowej;
  •  Tendencje samobójcze i samobójstwa;
  •  Edukacja seksualna młodzieży;
  •  Pierwsza Pomoc;
  •  Zaburzenia komunikacyjne u dzieci.

Projekt nastawiony jest na trwałą zmianę warunków życia beneficjentów. Objęcie treningami pracowników ośrodków, pozwoli im na zapewnienie wyższej jakości i pełniejszego wsparcia dla beneficjentów, również po zakończeniu projektu. Ponadto, prace infrastrukturalne i konserwatorskie będą prowadzone w taki sposób, aby beneficjenci ośrodków poczuli jakościową zmianę warunków życia i wyższą jakości pomocy. Specjalista ds. przetargu będzie odpowiedzialny za to, by wybrać surowce, sprzęt i meble dobrej jakości, a osoby monitorujące prace na miejscu – aby wszelkie prace zostały wykonane fachowo i solidnie. To wszystko pozwoli zapewnić długotrwałe polepszenie sytuacji beneficjentów ośrodków – zarówno w zakresie opieki fizycznej jak i emocjonalnej.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera