Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Regulamin płatności elektronicznych – darowizn pieniężnych

Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad dokonywania elektronicznych darowizn pieniężnych przeznaczonych na cele statutowe Fundacji ADRA Polska.

§1.

Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

 1. Darczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Darowizna cykliczna – zadeklarowana przez Darczyńcę kwota pieniężna, comiesięcznie przekazywana rzecz Fundacji przez czas nieokreślony, do czasu dokonania rezygnacji.
 3. Darowizna jednorazowa – zadeklarowana przez Darczyńcę kwota jednorazowej wpłaty pieniężnej na rzecz Fundacji.
 4. Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495 REGON: 300523444, KRS: 0000274399.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.adra.pl/, prowadzona przez Fundację.
 7. Fundacja – Fundacja Adventist Development and Relief Agency Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, KRS: 0000342704.
 8. Subskrypcja – wpłata darowizny pieniężnej przy pomocy karty płatniczej w ustalonej kwocie w cyklu miesięcznym.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Portalu jest Fundacja.
 2. Elektronicznej darowizny pieniężnej na cele statutowe Fundacji można dokonać w ramach Portalu pod adresem https://www.adra.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/.
 3. Przekazanie przez Darczyńcę darowizny pieniężnej za pośrednictwem strony https://www.adra.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/ jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie ze strony internetowej https://www.adra.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/ w ramach Portalu jest nieodpłatne.

 

§3

Realizacja darowizn pieniężnych

 1. Przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz wsparcia działalności statutowej Fundacji jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności.
 2. Pośrednictwo Operatora płatności polega na pobraniu od Darczyńcy ustalonej kwoty Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej, a następnie przekazaniu pobranej kwoty na rachunek bankowy Fundacji za pomocą: przelewu internetowego lub kart płatniczych, dopuszczonych przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym (w szczególności takie jak MasterCard – kredytowe, debetowe, biznesowe, Maestro, Visa – kredytowe i z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe)
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.
 4. Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 5. Darczyńca przekazując Darowiznę cykliczną jednocześnie wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej Darowizny cyklicznej.
 6. Za usługę pośrednictwa Operator płatności pobiera opłatę w wysokości 1,9% wartości darowizny +0,3 zł od każdej zrealizowanej płatności od Darczyńcy.
 7. Darczyńca samodzielnie dokonuje wyboru między Darowizną jednorazową i Darowizną cykliczną.
 8. Darczyńca samodzielnie ustala kwotę Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej.
 9. Darczyńca jest informowany o dokonanej Darowiźnie jednorazowej w formie komunikatu elektronicznego, umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.
 10. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać na adres adra@adra.pl. W tytule maila należy podać imię i nazwisko oraz zamieścić następujące słowa: „Zwrot darowizny”. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

§4

Rezygnacja z Subskrypcji

 

 1. Płatność cykliczną Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się ze specjalistą ds. administracyjnych, adra@adra.pl, 22 266 80 75.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności Darowizny (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: adra@adra.pl.

§5

Reklamacje

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację związaną z wadliwą obsługą płatności przez Operatora płatności.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: specjalisty ds. administracyjnych, adra@adra.pl, 22 266 80 75 wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§6

Dane osobowe

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.adra.pl/polityka-prywatnosci/ oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej pod adresem https://www.adra.pl/rodo/.
 2. Fundacja przekazuje Operatorowi płatności wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator płatności zawiera z Darczyńcą – klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator płatności staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

§7

Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Darczyńcom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
 3. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§8

Postanowienie końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Portalu pod adresem internetowym: adra.pl/platnosci
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.2020.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.