ADRA Polska

Młodzi obywatele Polski i Turcji poznają bliżej warsztat dziennikarski

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc ludziom w potrzebie
  5. /
  6. Młodzi obywatele Polski i...

Młodzi obywatele to właśnie do nich kierowany jest nowy projekt fundacji. Jak prowadzić bloga, napisać artykuł, zrobić dobre zdjęcia, a dzięki temu w przestrzeni publicznej otwarcie i jasno wyrażać swoje zdanie. O tym i nie tylko będzie projekt „Speak out loudly!” (‘Powiedz to głośno!’) współrealizowany przez ADRA Polska. W jego trakcie nastolatkowie z Polski i Turcji poznają bliżej warsztat dziennikarski.

Edukacja poza szkołą?

Współcześnie szybkość zmian zapiera dech w piersiach. Dynamiczny postęp cywilizacyjny, komputery, innowacyjne technologie, nowoczesne środki komunikacji powodują zawrotne tempo życia. Nadążyć oznacza elastycznie reagować na zmieniające się warunki. Dlatego szkoły i uczelnie przestają być głównymi miejscami zdobywania wiedzy, a nauczyciele wyłącznymi jej „dostarczycielami”. Coraz częściej duże znaczenie w tym procesie odgrywają firmy czy organizacje pozarządowe. Kształceniu zinstytucjonalizowanemu towarzyszy więc edukacja pozaformalna – poza szkołą, poza uczelnią. Odchodzi się w niej od tradycyjnych metod nauczania na rzecz treningów, warsztatów i różnych form pracy grupowej. To edukacja, w której prowadzący przyjmuje rolę facylitatora, moderatora czy trenera oraz wykorzystuje osobiste zainteresowania i doświadczenia. Jego zadaniem jest również stworzyć sprzyjające środowisko do samodzielnego nabywania wiedzy i umiejętności, a dzięki temu wzmocnić poczucie sprawstwa i poczucie wartości u uczestników oraz promować aktywne postawy. W efekcie takie pozaszkolne kształcenie ma zwiększyć szanse młodych ludzi na rynku pracy.

„Młodzież w działaniu”

Przezwyciężyć bariery, pokonać stereotypy i uprzedzenia panujące wśród młodych ludzi, rozwijać w nich poczucie solidarności i tolerancji – po to jest Program „Młodzież w działaniu” realizowany obecnie w Unii Europejskiej. A także po to, aby wspierać mobilność młodzieży, promować wśród nich aktywność obywatelską, a w szczególności obywatelstwo europejskie. Jednak jego zasadnicza rola polega właśnie na wspieraniu działań podejmowanych przez młodych ludzi w czasie pozaszkolnym, pozauczelnianym. Dzięki temu osoby w wieku od 13 do 30 lat mogą bardziej owocnie rozwijać swoje pasje i umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia, łącząc edukację pozaformalną z poznawaniem nowych kultur. Teraz swój udział w programie rozpoczyna ADRA Polska. W maju będzie współrealizować z organizacją partnerską Guven Education and Health Foundation polsko-turecką wymianę młodzieżową w nadmorskim Grzybowie.

Młodzi obywatele w Internecie

Wymiana umożliwia jednej lub kilku grupom młodzieży składającym się z minimum ośmiu osób odwiedzenie grupy z innego kraju (przynajmniej jeden z nich musi być Krajem Programu), aby razem mogły uczestniczyć we wspólnym programie zajęć. Takie „spotkanie” trwa od 1 do 3 tygodni. Jego tematem mogą być sztuka, kultura, historia, ekologia, zdrowie itp. Projekt zakłada aktywny udział oraz danie im możliwości odkrywania i poznawania różnych realiów społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Młodzi obywatele uczą się od siebie nawzajem, rozwijają swoją przedsiębiorczość i kreatywność. Wymiana współorganizowana przez ADRA Polska będzie dotyczyć dziennikarstwa obywatelskiego.

To pierwszy projekt, jaki zrealizujemy w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Weźmie w nim udział 16 osób wieku od 16 do 18 lat z Polski i Turcji oraz dwóch liderów młodzieżowych z tych krajów.

– mówi Jadwiga Miśtak, specjalista ds. młodzieżowych projektów międzynarodowych w ADRA Polska.

Podczas spotkania zatytułowanego „Speak out loudly!” (‘Powiedz to głośno!’) młodzi obywatele poznają warsztat dziennikarza, profesjonalne posługiwanie się aparatem fotograficznym oraz zasady etyki dziennikarskiej. Dowiedzą się też więcej o społecznej roli tego zawodu; o tym, że dziennikarstwo może być jednym ze sposobów rozwiązywania trudności, jakie stoją przed nimi, ich krajami czy też całą Europą. W ten sposób zyskają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im otwarcie i zrozumiale wyrażać swoje opinie w przestrzeni publicznej. Na zakończenie projektu uczestnicy przygotują wspólną publikację – gazetę lub blog – i otrzymają certyfikaty Youthpass, które potwierdzą zdobyte doświadczenie.

Młodzi obywatele z Polski i Turcji poznają bliżej warsztat dziennikarski

Samo dziennikarstwo obywatelskie jest stosunkowo młodym pojęciem, bo jego istnienie w dużej mierze wiąże się z Internetem. Pozwala on na łatwiejsze dzielenie się swoimi opiniami przez „zwykłych” użytkowników niż kiedykolwiek wcześniej. Korzystanie z takich portali jak chociażby Eioba.pl czy Interia360.pl daje szansę na poruszanie ważnych zagadnień społecznych i pozwala także młodym ludziom skutecznie wypowiadać swoje zdanie. Daje szansę realnego wpływu na otaczający nas świat. O tym właśnie opowiadać będzie „Speak out loudly!” współfinansowany w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

 

ENGLISH VERSION:

Have you noticed a social problem? Speak out loudly!

How to blog, write an article and take good pictures, thereby speaking your mind openly and clearly in the public space? That’s only one of the topics that will be discussed within the project ‘Speak out loudly!’, implemented in cooperation with ADRA Poland. Its participants from Poland and Turkey will be introduced to the world of journalism.

Out-of-school education?

The changes that we witness nowadays leave us breathless. The dynamic industrial and technological progress, access to computers and modern means of communication speed up the pace of the modern life. To keep up with the progress, one needs to respond to the dynamic changes in a flexible way. Therefore, schools and universities cease to be the main sources of knowledge, and the teachers are not its main “providers” anymore. Nowadays, it’s companies and non-governmental organizations that play a vital and ever-growing role in this process. The institutionalized education comes along with non-formal learning – out of school, out of university. It tends to give up traditional teaching methods, favouring trainings, workshops and various forms of team work. In this type of learning, the tutor acts as a facilitator, moderator and coach and, what’s more, makes use of personal interests and experience. The tutor’s job is also to create a friendly environment for personal growth, thanks to which the participants build up a sense of partnership and self-confidence, as well as foster active citizenship. As a result, out-of-school education is supposed to increase the chances of young people on the job market.

‘Youth in Action’

Overcoming barriers, stereotypes and prejudices among young people, developing a sense of solidarity and tolerance among them – these are the objectives of the ‘Youth in action’ Programme. The goal of the Programme and its youth exchanges is to support the mobility of young people and promote active European citizenship in particular. However, its main goal is to support activities that the young people undertake in their free time. Thanks to the Programme, young people aged between 13 and 30 have the opportunity to pursue their passions, develop skills and gain new experience. All of this can be achieved by combining adventure and non-formal education with getting to know other cultures. Now ADRA Poland joins the Programme. It is about to organise a Polish-Turkish youth exchange in cooperation with Guven Education and Health Foundation. The exchange will take place in May in the town of Grzybowo, located on the Baltic coast.

Young citizens on the Internet

The youth exchanges enable one or more groups of young people to pay a visit to a group from another country in order to participate together in a joint programme of activities. Each group must consist of minimum eight people and at least one of the countries involved must be a member of the EU. Such a ‘meeting’ lasts from 1 to 3 weeks. Its theme may be art, culture, history, ecology, health etc. The objective of the project is to promote active involvement of the youth and stimulate their awareness of social, economic and cultural realities. They learn from each other, develop their sense of entrepreneurship and creativity. The exchange is co-organised by ADRA Poland and its theme is citizen journalism.

– This will be the first project we have implemented within the ‘Youth in Action’ Programme – says Jadwiga Miśtak, ADRA Poland’s international youth projects specialist. – Its target is a group of 16 people aged 16-18 from Poland and Turkey and two youth leaders from these countries.

During the meeting entitled ‘Speak out loudly!’ young people will be introduced to the world of journalism, its ethic codes and professional photography. They will also learn about the role of journalism in the society and the way it can be a solution to many difficulties that they, their countries or Europe will face. In this way, they will acquire knowledge and skills which will enable them to speak their mind openly and clearly in the public space. At the end of the project, its participants will prepare a publication together – a newspaper or a blog – and will receive the Youthpass certificate, which will confirm the experience they gained.

The citizen journalism itself is a relatively new notion, since its beginnings are closely connected to the Internet. It provides ‘ordinary’ users with a possibility to share their opinions in ways more simple than ever before. Portals such as Eioba.pl or Interia360.pl give the youth the opportunity to raise important social issues and a possibility for them to speak their mind in an effective manner. It gives an opportunity to have a real impact on the world around us. These will be the issues brought up by the Project ‘Speak out loudly!’, cofinanced within the ‘Youth in Action’ Programme.

mon, aw, tłum. Zuzanna Zgoła, Anna Bień

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.